Acquista i nostri prodotti On-line

Opere


Opere e concorsi


EST NASCHIU

Intro sa grutta in mesu'e animales

est naschiu Gesese fizzu'e Deu.

Su Redentore de su mundu intreu,

che pensed'issu a sanare sos males.

Siat guida'e totu sos mortales

e pothat beneigher donz'impreu.

Pro su Santu Nadale s'est connotu,

mandet salude, richesa e paghe a totu.Poesia - Salvatore Ladu - Sarule


Inserisci una descrizione

x

x

x

x

x

x

x

x


Inserisci una descrizione

x

x

x

x

x

x

x

x

Seguici sui social